Cultuur deel je – ook met sport, onderwijs, zorg en welzijn

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is het zaak om cultuur & sport op de lokale politieke agenda te zetten.

Cultuur deel je. Podia, ateliers, musea, theaters, kunstencentra, bibliotheken en festivals zijn onmisbaar voor het maken, beleven en delen van cultuur. Goede culturele voorzieningen creëren gedeelde verhalen, verrijken de woonomgeving en ontwikkelen creatieve kracht. Daarom voeren samenwerkende culturele organisaties in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 campagne voor betaalbare, bereikbare en geschikte culturele voorzieningen en accommodaties in gemeenten. Onder het motto: #cultuurdeelje.

Gemeenten kunnen zo’n divers cultureel activiteitenaanbod in de directe leefomgeving van burgers mede realiseren door cultuurbeleid te integreren met beleidsterreinen als sport, onderwijs, jeugd, ouderen, zorg en welzijn.  Afspraken met deze sectoren en beleidsterreinen over voorzieningen en verantwoordelijkheden zijn cruciaal.

Bij gekrompen gemeentelijke budgetten hebben cultuur en sport elkaar enerzijds nódig, anderzijds biedt samenwerking nieuwe kansen bij de toenemende verantwoordelijkheden en uitdagingen van gemeenten. Cultuur en sport hebben immers ook veel gemeen, in het onderwijs én in de vrije tijd.

Het deze week verschenen themanummer (112) Kunst en Sport van het tijdschrift Boekman  beschrijft hoe de meeste samenwerkingsprojecten tussen sport en kunst op lokaal en regionaal niveau ontstaan uit pure noodzaak, om leden te binden, vrijwilligers te vinden en locaties te delen. Vaak blijkt de combinatie succesvol en kunnen cultuur en sport ook een rol spelen bij maatschappelijke kwesties op het terrein van participatie, opvoeding, onderwijs, opvang, gezondheid en welzijn. Steeds meer gemeenten ondersteunen dan ook initiatieven voor samenwerking van kunst- en sportverenigingen en –voorzieningen.

De uitdagingen voor gemeenten zijn de komende jaren groot. Hun verantwoordelijkheden voor de ondersteuning en participatie van kwetsbare mensen zijn met de decentralisaties in het sociale domein (zorg, werk en jeugdhulp) sterk toegenomen. Hoe zorg je als gemeente dat zoveel mogelijk mensen zolang mogelijk gezond blijven en actief deel blijven nemen aan de samenleving? Cultuur en sport leveren daar nu al een wezenlijke bijdrage aan. Niet voor niets zijn cultuur en sport alomtegenwoordig: 8,5 miljoen Nederlanders doen aan sport, 6,4 miljoen doen in hun vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs.

Nieuwe mogelijkhe­den ontstaan door het combine­ren van voorzieningen voor onderwijs, buitenschoolse opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Bestaande accommodaties kunnen multifunctioneel ingezet worden als brede buurtvoorzieningen. Integrale kindcentra bieden bijvoorbeeld culturele, sport- en opvangvoorzieningen voor alle kinderen van nul tot twaalf jaar.

Toch zijn onderwijs, zorg, welzijn, sport en cultuur vaak nog gescheiden domeinen binnen gemeenten, met verschillend beleid, financiering en stakeholders. Met een integrale benadering vanuit het perspectief van de inwoner, van de sport- en kunstbeoefenaar, zijn er goede redenen én kansen voor samenwerking tussen deze beleidsterreinen en sectoren. Door de ontwikkeling van kinderen, de samenhang in de wijk, welzijn en gezondheid als leidraad te nemen, kom je vanzelfsprekend tot samenwerking en nieuwe oplossingen. Het is een verantwoordelijkheid voor de lokale politiek om hier stappen in te nemen. Professionals in cultuur, sport, zorg en welzijn hebben een gemeente nodig met een visie waarin sport- en cultuurdeelname onderdeel is  van het reguliere beleid én de financiering. 

 

Nu lokale verkiezingsprogramma’s in de afrondende fase komen, is het zaak om cultuur & sport op de lokale politieke agenda te zetten. Met als doel dat elke Nederlander, jong en oud, arm en rijk, met en zonder beperking zich zijn of haar hele leven sportief en cultureel kan blijven ontwikkelen! Cultuur deel je – ook met sport, onderwijs, zorg en welzijn!

Dit doet het LKCA ook samen met het Sportcampagneteam NL, NOC*NSF  en talloze andere partners in sport én cultuur. Meld je als vrijwilliger aan bij het Sportcampagne Team in jouw gemeente, óf meld je aan als campagnecoördinator voor de campagne Cultuur deel je!

Cultuurdeelje.nl #cultuurdeelje #sportcampagne #GR2018

Sanne Scholten

Directeur-bestuurder LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst)

 

Auteur: Sanne Scholten // Dit artikel is toegevoegd op 14 september 2017